Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 Obsah:

  •  Obchodní podmínky –akce
  •  Reklamační řád
  •  Ostatní informace k organizaci
  •  Společná závěrečná ustanovení

 Preambule

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“) IČO: 00216208 Univerzity Karlovy, se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha, Fakulty tělesné výchovy a sportu, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování vzdělávacích akcí/konferencí či jiných volnočasových aktivit (dále jen „Akce“). Odchylná ujednání v uzavřené Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Ustanoveními Obchodních podmínek nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele. Smluvní vztahy se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy v České republice.

OBCHODNÍ PODMÍNKY –AKCE

OBJEDNÁVKY

Zakoupení vstupenky na Akci (nákup vstupenek) je možné provést pouze v písemné (a to včetně elektronické) formě:

  • objednávka vstupenky přes e-shop na https://www.ftvs-akce.cz. Všechny podané objednávky/registrace jsou závaznými objednávkami.

Odesláním objednávky a zakoupením Akce vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity Akce.

Při objednání a zakoupení Akce přes e-shop, Vám přijde na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději do 15 minut po objednání a zakoupení nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Jako potvrzení registrace na vybranou Akci slouží vstupenka/pozvánka. Vstupenka Vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání a zakoupení. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

STORNOVACÍ PODMÍNKY – AKCE

Veškeré změny objednávek přijímáme pouze písemně (e-mailem).

V souladu s níže uvedeným je zaplacené vstupné na základě objednávky nevratné.

Nárok na odstoupení od smlouvy

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Fakturace a způsob úhrady – Akce

Každý účastník je povinen před zahájením Akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na Akci vpuštěn.

Způsoby úhrady jsou možné:

– on-line platební bránou na e-shopu https://www.ftvs-akce.cz.

Podkladem pro platbu je faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na e-shopu s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně e-mailem.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platné dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní nebo individuální slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

DPH se u Akce řídí platnými podmínkami zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

OSTATNÍ INFORMACE K ORGANIZACI

FTVS UK si vyhrazuje právo na změnu  Akce (změna přednášejícího, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení Akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů, včetně ne příjmutí objednávky na Akci, která je zcela naplněna. V tomto případě bude zájemci nabídnut náhradní termín. V případě zásahu vyšší moci spočívající v uzavření provozovny nebo její nepřístupnosti (pandemie apod.) budou Akce poskytovány on-line formou, je-li to možné. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže FTVS UK zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. FTVS UK může z důvodu naplnění kapacity Akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet FTVS UK.

Poskytovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vrátit zákazníkovi vstupné v plné výši a tím zrušit platnost jeho vstupenky

PRÁVA A POVINNOSTI

Účastník Akce je povinen dodržovat pokyny stanovené FTVS UK, řídit se příslušnými opatřeními děkana FTVS UK pro Akce/Akci a případně dalšími relevantními předpisy.

DOPRAVA DO FTVS UK A MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ

Adresa: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova

José Mártího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

 

Doprava: Trasa A od stanice metra Dejvická tramvaj 20, 26 směr Divoká Šárka, zastávka Nad Džbánem nebo Vozovna Vokovice.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím https://www.ftvs-vstupenky.cz.

 Obecná ustanovení

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, IČO: 00216208, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 – Veleslavín, Česká republika vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Zaplacené vstupné je nevratné. V případě vstupného na jméno je možné vstupné převést na jinou osobu, a to na základě písemné žádostí. (Převedení vstupenky může provést pouze její majitel prostřednictvím předmětné žádosti, ve které bude uvedeno číslo lístku, jméno nového majitele a jeho email.)

V případě zrušení Akce ze strany Poskytovatele bude Objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení Akce. O zrušení či nekonání Akce z důvodu vyšší moci organizátor Objednatele bezodkladně informuje.

SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je FTVS UK povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak jsou uvedeny na webu: Zásady zpracování osobních údajů.

Ostatní informace

FTVS UK je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail: vnejsivztahy@ftvs.cuni.cz nebo písemně na adresu: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, se sídlem José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 případně osobně na uvedené adrese v kanceláři č. dveří H104, nebo na telefonu 220 172 052.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23. 8. 2023.